. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ താലൂകിലെ പയ്യനൂര് ബ്ലോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. പെരിന്തിട്ട, പെരിങ്ങോം, വയക്കര, പുളിങ്ങോം, തിരുമേനി എന്നീ വില്ലേജുകൾ ഈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്പ്പെടുന്നു

Saturday, 11 January 2014

പാടിയോട്ടുചാലിനു സ്വന്തം വെബ്‌ സൈറ്റ്2014 ജനുവരി 1 മുതല്‍ Padiyottuchal ന്‍റെ  സ്വന്തം വെബ്‌ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു
      നാട്ടിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങള്‍ students zone എന്നിവ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്

  

        Padiyottuchal ന്‍റെ സ്വന്തം വെബ്‌ സൈറ്റ് വിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം 

Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal, Padiyottuchal,

No comments:

Post a Comment